Planering

Nyckeln till ett framgångsrikt projekt handlar i grund och botten om att göra upp en tydlig plan redan från startskedet. Då garanteras säkerheten och kvalitén samtidigt som den slutgiltiga kostnaden enklare kan beräknas.

Vi på Arkitek hjälper er med planering och att ta fram nödvändigt material för att era idéer skall bli verklighet. Samtidigt säkerställer vi att planeringen uppfyller myndigheternas krav.

Vid ett inledande planeringsmöte ger vi er möjligheten att beskriva era idéer och önskemål kring ert projekt för att kunna bilda oss en uppfattning om hur projektet på bästa sätt kan förverkligas. Utifrån kundens önskemål och visioner gör vi upp en preliminär plan som senare omarbetas till färdiga ritningar med tillhörande resurs- och kostnadskalkyl enligt önskemål. Efter detta hjälper vi till med nödvändiga ansökningar och koordinering för att projektet skall gå så smidigt som möjligt.

Konsultering och övervakning

Vid byggarbetet bör det finnas en arbetsledare som ansvarar för arbetets utförande och kvalitet, leder byggarbetet, sköter om att byggandet sker i enlighet med gällande regler och bestämmelser, i enlighet med det beviljade bygglovet samt enligt god byggnadssed. Den ansvariga arbetsledarens kunnande och attityd har en stor betydelse för arbetssäkerheten på en byggplats.

Vi på Arkitek strävar alltid efter att hålla en uppdaterad kunskapsnivå för tillämpning av de nyaste teknikerna och lagstiftningarna. Då kan även säkerheten och hållbarheten garanteras för alla projekt som vi medverkar i.

Byggnadsarbeten

Livet består av många utmaningar och att genomföra ett byggprojekt är kanske en av dem. Därför är det viktigt att kunden väljer förtrogna entreprenörer som han eller hon känner sig bekväm med och litar på.

Kommunikation är ofta den felande länken när något går snett i ett byggprojekt. Eftersom vi på Arkitek sköter om såväl planering som byggnadsarbete minskar risken avsevärt för kommunikationsmissar.

Alla våra byggprojekt börjar med ett inledande möte där vi gör upp planer för genomförandet av byggprojektet. Vi gör upp nödvändiga ritningar och sköter enligt önskemål om ansökningar, ifall sådana behövs. Efter detta körs projektet igång enligt de överenskommelser som fastställts tidigare.