Integritetspolicy

Arkitek.fi

Uppdaterad 18.08.2018

Sammandrag

Arkiteks Integritetspolicy har upprättats för att du ska kunna försäkra dig om att Arkitek behandlar dina personuppgifter på ett tillbörligt sätt. Alla kunder är ”registrerade” enligt definitionen i Dataskyddsförordningen.

Kunden måste godkänna villkoren i denna Integritetspolicy för att kunna använda Arkiteks tjänster.

Policyn beskriver vilka personuppgifter (det vill säga uppgifter som är förknippade med vissa personer eller med vars hjälp en viss person kan identifieras) som Arkitek samlar in när kunden besöker Arkiteks webbplats och i samband med beställningar samt hur dessa personuppgifter behandlas och används. I dokumentet redogörs det även för hur Arkitek använder kakor (cookies).

Vi använder uppgifterna för att:

 • Leverera tjänsten enkelt och säkert
 • Förbättra kundbetjäning och marknadsföring
 • Utveckla webbplatsen

Personuppgiftsansvarig och dennes kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är:

Arkitek Oy Ab
Holmasisgränd 6 B4
66140 Övermalax

+358 10 5746 561
info@arkitek.fi


Vilka uppgifter kan man samla in om mig?

Arkitek samlar in och behandlar endast sådana uppgifter som behövs för att yrkesmässigt behandla kundens beställning och upprätthålla kundrelationen.

Uppgifter som användaren själv ger eller själv identifierar

 • Identifierande uppgifter, till exempel namn
 • Kontaktuppgifter, till exempel adress, e-postadress och telefonnummer

Uppgifter som observerats om användningen av tjänsten och som härletts med hjälp av analys

 • Uppgifter om användningen av webbplatsen samt identifierande uppgifter om användarens enhet, till exempel IP-adress

Till vad används mina personuppgifter?

Personuppgifterna används till

 • Behandling och leverans av beställningar
 • Upprätthållande av kundrelation
 • Förbättring av kundrelation
 • Utveckling av Arkiteks verksamhet och tjänster
 • Statistiska ändamål
 • Förhindrande av missbruk
 • Erbjudande av bättre kundbetjäning

Arkitek behandlar uppgifterna konfidentiellt och utlämnar dem inte till utomstående parter för behandling. Arkitek förbehåller sig dock rätten att överföra uppgifterna för behandling av tredje part i Schweiz eller EU:s medlemsstater, om detta behövs för att kunna behandla kundens beställning. I sådana fall säkerställs en tillbörlig integritetsnivå genom att iaktta den allmänna Dataskyddsförordningen och genom att teckna avtal som uppfyller den med Arkiteks leverantörer.

Hur förvaras och skyddas mina uppgifter?

Arkiteks databas med kundernas personuppgifter är ständigt skyddad med tillbörliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att den försvinner eller missbrukas. Databasen förvaras i en säker omgivning dit allmänheten saknar tillträde. Arkitek förvarar kunduppgifterna i Sverige. Den tekniska och processrelaterade säkerheten för datorhallarna och webbplattformens system är på en mycket hög nivå. Servrarna är skyddade mot dataintrång och denial of service-attacker.

När kundens personuppgifter överförs, till exempel vid inloggning eller kommunikation, är de skyddade med användande av Secure Socket Layer (SSL)-teknik. Detta betyder att man på kommunikationen mellan kundens dator och Arkiteks server tillämpar en ledande krypteringsmetod, under förutsättning att kundens webbläsare stöder SSL (https)-teknik.

Vid behandlingen av personuppgifter och planering av behandlingen iakttar vi god Dataskyddspraxis, bland annat datakonsolidering och anonymisering, om det bara är möjligt. I behandlingen av personuppgifter har vi beaktat kraven i EU:s Dataskyddsförordning som trädde i kraft 25.5.2018.

Vem behandlar mina personuppgifter?

Endast Arkiteks egna anställda har tillgång till kunduppgifterna och personalen har utbildats i att använda uppgifterna på ett säkert och etiskt sätt.

Vi använder pålitliga avtalspartner, varvid uppgifter kan överföras till tredje part. I avtalen med alla partner har vi iakttagit kraven i EU:s dataskyddsförordning och övrig lagstiftning.

Hur länge förvaras mina uppgifter?

Vi förvarar personuppgifter och bildfiler endast så länge det behövs för att vi ska kunna uppfylla de användningsändamål som anges i denna beskrivning. Dessutom kan vissa uppgifter förvaras längre till den del detta behövs enligt skyldigheter i lag, till exempel för att uppfylla skyldigheter för bokföring och konsumenthandel och för att kunna visa att dessa uppfylls på tillbörligt sätt.

På kundens begäran kan en personuppgift om kunden tas bort eller anonymiseras i Arkiteks system och inte längre användas för de ändamål som listats i beskrivningen.

För vissa av uppgifterna ställer lagstiftningen krav på att uppgifterna förvaras längre, bland annat för följande ändamål:

 • Bokföringslagen anger att uppgifterna ska sparas längre oavsett om de innehåller personuppgifter eller inte.
 • Loggdata från systemet samlas in och förvaras på det sätt som anges i lag för att vi ska kunna tillhandahålla en laglig och säker webbutik för våra kunder.
 • För att ta tillräckliga säkerhetskopior av webbplattformens databaser och system för att trygga uppgifterna, avhjälpa fel samt för att trygga datasäkerhet och kontinuitet.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt att:

 • på skriftlig begäran få information om de personuppgifter som Arkitek har sparat om dig.
 • be att Arkitek korrigerar felaktiga personuppgifter som gäller dig.
 • skriftligen informera Arkitek när som helst att du vill förbjuda att dina personuppgifter längre behandlas; detta med den begränsning att Arkitek har rätt att fortfarande behandla uppgifterna till den del det behövs (till exempel faktureringsuppgifter).
 • Om behandlingen baseras på ett separat samtycke har du dessutom rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan du återkallat ditt samtycke.
 • Du kan göra en begäran om att utnyttja dina rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst. Arkitek förbehåller sig rätten att be kunden identifiera sig tillbörligen innan ovan nämnda begäranden behandlas.

Om du märker att behandlingen är bristfällig eller sker i strid med lag, har du rätt att lämna in ett klagomål hos Dataskyddsmyndigheten.

Hur får jag information om vilka uppgifter som sparats om mig i systemet? 

Du kan be om att få information om de uppgifter som sparats om dig i systemen per e-post: info@arkitek.fi

Vi behandlar begärandena inom 30 dagar efter att vi mottagit dem. Hur kan jag inverka på hur uppgifterna används?
Arkitek har åtagit sig att erbjuda sina kunder möjligheter att inverka på hur uppgifterna samlas in och används.

Utlämnas mina personuppgifter till tredje parter?

Vi använder kunduppgifter tillsammans med tredje parter för forskning, analys och personifiering. Vi kan utlämna uppgifter om beteende och bläddring till partners för att kunna erbjuda dig intressanta produkter och erbjudanden. Uppgifter som används för forskning, analys och personifiering är alltid anonymiserad eller pseudonymiserad i möjligaste mån.

Kunden kan begränsa att uppgifterna utlämnas till marknadsföringsändamål genom att kontakta kundtjänsten.

Vid behov utlämnar vi uppgifter även på myndigheters begäran. Vi informerar alltid även kunden om databegäranden, om det är tillåtet enligt lag.

Använder webbsidan kakor och vad är de?

Arkitek strävar efter att planera sin webbplats så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. För att uppnå detta använder Arkitek sig av kakor (cookies). Du kan själv välja om Arkiteks program kan ladda ned kakor till din dator. Användaren kan ange inställningarna för webbläsaren så att kakor inte godkänns eller att kakor endast godkänns från vissa webbplatser eller endast efter godkännande.

Vi ber dig dock observera att användningen av vissa funktioner på Arkiteks webbplats kan förhindras eller begränsas om du förhindrar kakor från Arkiteks webbplats. För att säkerställa användningsbarheten rekommenderar vi att du låter webbläsaren godkänna kakor. De kakor som servern delar ut förvaras i webbläsaren i 30 dagar.

Använder webbsidan analystjänster?

Arkitek strävar efter att planera sin webbplatsupplevelse så att den ska vara så användarvänlig och effektiv som möjligt. För att uppnå detta använder Arkitek webbanalystjänster för att ta reda på hur många besökare som besöker Arkiteks webbplats, hur ofta och på vilket sätt. Arkitek använder inte programmet för att samla in personuppgifter eller enskilda IP-adresser. Uppgifterna används endast anonymt och som sammandrag för statistiska ändamål och för utveckling av webbplatsen.

Användaren kan förbjuda att sådana uppgifter samlas in om användarens besök.

Kan denna dataskyddspolicy ändras?

För utveckling av tjänsterna och till följd av förändringar i lagstiftningen förbehåller vi oss rätten att ändra personuppgiftspolicyn. Betydelsefulla ändringar av personuppgiftspolicyn informeras till registrerade kunder i samband med att villkoren uppdateras.

Vem kan jag kontakta?

Du kan fråga mer om dataskydd och behandlingen av personuppgifter här:

Arkitek Oy Ab
Holmasisgränd 6 B4
66140 Övermalax

+358 10 5746 561
info@arkitek.fi